Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků střeleckých závodů organizovaných klubem AVZO 1. ZO Kovona Karviná / SSK Kovona Karviná.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny střelecké závody zajišťované pořadatelem a organizátorem (dále jen jako "organizátor") střeleckého závodu (dále jen "střelecký závod", "akce" či "závod"), kterým je klub AVZO 1. ZO Kovona Karviná, IČ 68898827, se sídlem Sportovní 684/8, 735 06 Karviná - Nové Město, přičemž registrací do tohoto závodu vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Toto prohlášení je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení organizátorem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení, roku narození, klubové příslušnosti a informace o dosaženém sportovním výsledku na výsledkové listině. Souhlas účastník závodu uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti se závodem či třetímu subjektu za účelem propagace závodu či klubu.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora závodu, a to bez nároku účastníka na honorář.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu.

Organizátor je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje vyhodnocení výsledků závodu.

Mimořádné opatření MZ ČR k účasti na hromadných akcích

Provedením registrace do závodu souhlasí účastník nebo jeho zákonný zástupce s dodržováním aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Níže jsou shrnuty některé podmínky důležité pro sportovce a sportovní činnost, které vychází ze souhrnu uvedeného na k tomu určené stránce Národní sportovní agentury nebo na stránce mimořádných opatření MZ ČR. Vždy si na uvedených stránkách, nebo z dalších relevantních zdrojů (MZ ČR), ověřte aktuální stav podmínek, za kterých se může sportovní činnost odehrávat.

S účinností ode dne 30. září 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení zde) platí:

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ dle bodu I. 12. Opatření

SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé dle bodu I. 13. Opatření

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA organizovaná sportovními svazy dle bodu I. 13. d) Opatření

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ – soutěže sportovních svazů dle bodu I. 13. d) Opatření

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE

1Podmínky dle bodu I. 16. Opatření

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Opatření.

Odkaz na propozice závodů.

(c) Petr Korviny 2017 - 2021
acebook